Pastorale noodwacht: 06-190 17 292
 Parochie Sint Ludger

Wanneer u niet meer in staat bent zelf naar de kerk te komen, dan bestaat er altijd de mogelijk thuis de communie te ontvangen. U kunt u hiervoor opgeven bij ons secretariaat.

Omdat er in onze H.Jacobus maar twee keer in de maand een viering is zijn we voor de andere zondagen aangewezen op andere geloofsgemeenschappen. Zo is in Meddo ieder weekend een viering. Op de zondagen dat er bij ons geen viering is, is er in Meddo op zaterdagavond om 19.00u. een viering. De andere weken is dit op zondag om 9.30u. In Lichtenvoorde is iedere zondag om 11.00u. een eucharistieviering.
Wilt u naar een van deze vieringen, maar heeft u geen eigen vervoer, dan kunt u zich opgeven op het secretariaat van onze geloofsgemeenschap. Er wordt dan iemand gezocht met wie u mee kunt rijden.
Dit geldt ook voor vieringen op kerkelijke feestdagen. Vaak is er dan alleen in Lichtenvoorde een viering. 

De leden van de pastoraatsgroep zijn 'de ogen en oren' van de geloofsgemeenschap. Zij onderhouden ook het contact met de verschillende werkgroepen. De leden van de pastoraatsgroep komen maandelijks bij elkaar en hebben over dringende zaken tussendoor met elkaar contact. Een lid van de pastoraatsgroep woont de vergadering van de locatieraad geheel of gedeeltelijk bij. Eens in de zes weken komen de pastoraatsgroepen uit regio Oost bij elkaar samen met pastor Hetty Bresser namens het pastoresteam. 

De leden van de pastoraatsgroep worden voor vier jaar benoemd met de mogelijkheid deze termijn een keer te verlengen. 

Leden van de pastoraatsgroep:
Jose Kampshof
Trudy de Ruiter-Jansen
Riet van Zonsbeek

U kunt via het secretariaat van onze geloofsgemeenschap met een van de leden van de pastoraatsgroep in contact komen. 

In onze geloofsgemeenschap zijn de volgende werkgroepen actief.   Bent u op zoek naar een contactpersoon van een werkgroep, neem dan contact op met ons secretariaat.

 

Locatieraad 

De locatieraad geeft leiding aan de locatie. Zij komt 1x per maand bij elkaar voor overleg en acties daaruit voortvloeiend.

 

Pastoraatsgroep

De pastoraatsgroep wil graag oren en ogen zijn van de parochianen.  1x per maand is er overleg, en 1x per jaar worden alle werkgroepen bezocht.

 

Werkgroep Kerkbijdrage

De kerkbijdragecommissie draagt zorg voor het innen van de kerkbijdra­gen; per Rabo bank op rekening van het R.K. Kerkbestuur rek.nr. NL72RABO037.12.03.112 Ongeveer honderd parochianen assisteren bij de actie Kerkbalans.­

 

Kerkhof Commissie

Deze commissie houdt zich bezig met het beheer van het R.K.-kerkhof aan de Tuunterstraat. Ook draagt deze commissie zorg voor het plaat­sen van urnen in het columbarium of in de urnenkelder die op het kerkhof aanwezig is. Tevens is er een tuingroep, die mede zorgt voor het onderhoud op de begraafplaats.

 

Werkgroep Liturgisch Beraad

De liturgische werkgroep is een overlegorgaan, dat zorgt voor een verantwoorde liturgie in onze parochie. Zij zoekt ook naar nieuwe vormen van liturgie en volgt de liturgie-ontwikkelingen zoals deze zich in het bisdom voltrekken. Leden van de liturgische werkgroep zijn leden van de koren, het collectanten-college, lectoren-college, kosters, werk­groep gebedsdiensten, werkgroep avondwake, een lid van de pastoraatsgroep en de pastor.

 

Secretariaat

het secretariaat is van  di t/m za van 9.30-11.30uur open. Dan  kunt u o.m. gebedsintenties opgeven, uittreksels aanvragen van doopbewijzen, parochiebladen ophalen. Tevens kunt u er terecht met vragen en opmerkingen.

 

Lectoren

De werkgroep assisteert de pastor c.q. voorganger tijdens de eucharistieviering/gebedsdiensten.

 

Kosters

De kosters zorgen ervoor dat voor de vieringen de kerkruimte in gereed­heid is gebracht.

  

Collectanten

 

Misdienaars - Acolythen

Dit zijn jongens en meisjes, die op de basis­school zitten of het voortgezet onderwijs volgen. Zij helpen bij de weekend-liturgie en de kerke­lijke feest­dagen.

 

Dameskoor

Het dameskoor zingt in hoofdzaak in de weekenddiensten. Het koor houdt haar wekelijkse repe­ti­tie in het paro­chie­cen­trum op maadag­avond van 20.00 tot 21.30 uur.

 

Herenkoor

Het herenkoor zingt in hoofdzaak tijdens de kerkdiensten in het week­end. Het koor houdt zijn wekelijkse repetitie-avond in het paro­chiecentrum telkens op donderdagavond. Aanvang: 20.00 uur.

 

Gemengd koor

Bij gelegenheden treedt het dames- en herenkoor tezamen op.

 

Koorgroep Free Choice

Het koor zingt een modern repertoire met begeleiding van een vast combo. Free Choice verzorgt 1x per maand in het weekend een viering. Daarnaast wordt er af en toe elders opgetreden. De repetitie is op woensdagavond van 20.00 tot 21.30 uur in het parochiecentrum.

  

Werkgroep Gebedsdiensten

De werkgroep verzorgt  gebedsdiensten en woord- en communievieringen.    

 

Thomasviering 

2x per jaar gaat de groep een thomasviering voorbereiden en verzorgen.  

 

Werkgroep Avondwake

Deze werkgroep zorgt voor de avondwake, die op de avond voor de uitvaart van een overleden parochiaan wordt gehouden. De avondwake is een gebedsdienst, die in overleg met de familie van de overledene wordt samengesteld.           

 

Doopgroep

4x per jaar is er een gezamenlijke doopviering. Elke keer kunnen er 4 kinderen gedoopt worden. De doopgroep bereidt samen met de ouders de viering voor.

 

Werkgroep Eerste Heilige Communie

De werkgroep ondersteunt de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie, die plaatsvindt in april / mei van elk jaar. Kinderen van groep 4 die willen deelnemen aan de Eerste Heili­ge Communie kunnen worden opgegeven  bij het secretariaat.

 

Werkgroep Heilig Vormsel

Deze werkgroep ondersteunt de voorbereidingen van het Heilig Vorm­sel, de ouderavonden en de liturgie van de vormselplechtig­heid.  Kinderen uit groep 8 van de basisscholen die gevormd willen worden kunnen opgegeven worden op het se­cretariaat.

 

Bijbelgespreksgroep

Deze werkgroep komt eenmaal per maand bij elkaar om bijbelteksten uit “Geloven Nu”, te lezen en met elkaar te bespreken.

 

Geloven Nu groep

In deze groep wordt een keer per maand gesproken over geloof- en levensvragen, met bijbelverhalen als uitgangspunt.

 

Werkgroep Zieken en Ouderen

Deze werkgroep bezoekt de zieken en ouderen in de parochie. Tevens organiseert de werkgroep de jaarlijkse  zieken­dag en de kerstactie. Zij verzorgt woord - en communiediensten in de Pronsweide, evenals het vervoer van minder validen naar de  kerkdiensten in de H.Jacobuskerk. Parochianen, die niet meer in staat zijn deel te nemen aan de vieringen in de kerk, biedt zij de mogelijkheid de H. Communie thuis te ontvangen.

 

Werkgroep Missie/Ontwikkeling en Vrede (M.O.V.)

De werkgroep zet zich in voor de jaarlijkse vastenactie en advent-actie .

 

Werkgroep Winterswijkse Missionarissen

De werkgroep brengt het werk van de Winterswijkse missiona­rissen onder de aandacht van de parochianen.

 

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Deze heeft tot taak om middels het verwerven en beheren van middelen de parochie in staat te stellen werken van christelijke caritas te beoefe­nen. Zij stelt deze middelen ter beschikking voor werken op caritatief en maatschappelijk gebied of wendt ze zelf aan tot leniging van nood.

 

Verjaardagsactie 85 plus

De verjaardags-actie 85 plus stelt zich tot taak om alle parochianen van 85 jaar en ouder op hun verjaardag te feliciteren.

 

Beheergroep Parochiecentrum

Deze groep houdt zich bezig met het scheppen en verzorgen van huisvestingsruimte voor parochie-gebonden werkgroepen, zangkoren, etc.

 

Beheer en onderhoud

De werkgroep richt zich op het onderhoud van het parochiecentrum. Tevens zorgt de groep voor het koffieschenken na kerkdiensten.

 

Parochieblad

Een aantal mensen staan 10x per jaar klaar om de bladen van adresstickers te voorzien. Velen brengen de bladen rond. 

 

K3

Kinderen van 6-12 jaar worden wegwijs gemaakt in ons geloof.

 

De geloofsgemeenschap H.Jacobus heeft goede relaties met de volgende groepen en instanties, die vanuit de katholieke identiteit hun activiteiten ont­plooien.

  

Raad van Kerken (R.v.K.)

In navolging van de landelijke Raad van Kerken is er ook in Winterswijk sinds 1968 een plaatselijke Raad van Kerken. Daarin werken samen de beide R.K. parochies H. Jacobus te Winters­wijk en St. Johannes de Doper te Meddo, de Protestantse Ge­meente Winterswijk, de Doopsgezinde gemeente, het Leger des Heils, terwijl de Israëlische gemeente als gewaardeerd gastlid meedoet. Deze raad vormt een overleg-orgaan rond alle zaken, die door de kerken of door anderen ter tafel worden gebracht.

 

Katholieke Vrouwen Winterswijk (KVW)

De werkgroep stelt zich ten doel vanuit evangelische inspiratie een bijdrage te leveren aan de ontplooiing en ontwikkeling van de vrouw, zowel wat betreft haar persoonlijk leven als met betrekking tot haar plaats in het gezin, kerk en samenleving. Zij organiseert zowel ontspan­ningsavonden als informatief vormende avon­den voor haar leden.

 

Katholieke Bond van Ouderen (KBO)

De KBO stelt zich ten doel, op te komen voor de belangen van de ouderen in de ruimste zin van het woord en wil gestalte geven aan de gelijkwaardigheid van ouderen in de samenleving.De bond verzorgt activiteiten op het gebied van recreatie en ontspanning (soos-middagen, fietsen, bustochten, etc.). Tevens geeft de bond individuele hulpverlening, zoals de Sociale Raads­vrouw en Klusjesman.

 

Vieringen

Juli 2018
M D W D V Z Z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Activiteiten

Juli 2018
M D W D V Z Z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31