Afdrukken

Sinds de fusie

In 2010 fuseerden de negen oude parochies in Aalten, Bredevoort, Harreveld, Lichtenvoorde, Mariënvelde, Meddo, Vragender, Winterswijk en Zieuwent tot een nieuwe parochie St. - Ludger.

In de parochie werken onze drie pastores. Zij zijn verantwoordelijk voor het pastoraat. In elke geloofsgemeenschap zijn ook pastoraatsgroepen actief. Zij ondersteunen de pastores. In de negen plaatsen zijn ook locatieraden. Binnen vastgestelde regels van het parochiebestuur dragen de raden zorg voor o.a. de gang van zaken bij de plaatselijke financiën en voor de gebouwen. Alles in het perspectief van de ene parochie St.-Ludger. Naast deze pastoraatsgroepen en locatieraden zijn heel veel mensen als vrijwilligers actief. Zonder deze inzet zou de parochie niet kunnen draaien. 

Parochiebestuur

Het parochiebestuur o.l.v. de pastoor, bestuurt de gehele parochie. Het is verantwoordelijk voor de financiën, de gebouwen, het personeel en alles wat verder van belang is om het pastoraat mogelijk te maken. De leden van het parochiebestuur doen dit op vrijwillige basis. Het bestuur is aan regels gebonden. Die staan in het ‘Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland’. 

Naar een nieuw bestuur

Bij de fusie in 2010 is afgesproken dat voorlopig elke locatie zou zijn vertegenwoordigd in het bestuur. Daarbij was ook de gedachte dat op termijn het bestuur op een andere wijze zou worden samengesteld. Er waren tot voor kort negen bestuursleden. Begin januari 2015 heeft het parochiebestuur unaniem besloten over te willen gaan naar een nieuw bestuur. Bij de keuze van bestuursleden wordt niet meer uitgegaan van een afvaardiging per locatie, maar van expertise. 

Waarom? 

Het besturen van een parochie vraagt heel veel inzet en ook kennis van de onderdelen. Het kwam nog wel eens voor, dat het nodig was om voortvarend de koeien bij de horens te vatten. Er traden echter behoorlijke vertragingen op. De organisatie in een parochie met veel vrijwilligers is bovendien complex. Een bestuur heeft o.a. te maken met de locatieraden. Die raden hebben weliswaar geen juridische status, maar zijn wel van belang. De parochie verkrijgt immers een gezicht in de dorpen door een pastoraatsgroep, maar ook door een locatieraad. 

Bestuurders moeten beschikken over voldoende tijd, kennis van de werkvelden en een zakelijke instelling. Bij nieuwe benoemingen dient dan ook eerst gekeken te worden naar de kennis die de kandidaten moeten hebben. Kennis die hoort bij een bepaalde portefeuille. Uit welke plaats de kandidaat komt is echter van ondergeschikt belang. Ook het organiseren van een paar deskundigen rond de portefeuillehouders is belangrijk. Zij kunnen met raad en daad de bestuurders ter zijde staan.

De leden van het huidige parochiebestuur zien nu het bovenstaande als wenselijk. Het liefst op zo korte mogelijke termijn. Dan wordt het ook mogelijk om zaken die zijn blijven liggen, of vertraagd, aan te pakken en aan de Parochie St.-Ludger echte sturing te geven. Deze nieuwe wijze van besturen met een goede en zakelijke communicatie o.a. naar de locatieraden is beslist nodig.

Inmiddels is aan de aartsbisschop kardinaal Eijk gevraagd de huidige benoemde bestuursleden eervol ontslag te verlenen. Het gaat om de volgende personen: J. Rosendaal, vicevoorzitter; H. de Graaf, secretaris; I. Hoving, penningmeester en de leden A. Elsinghorst, J. Overkamp, G. Vosters en M. Visschers-Strank.

Tijdelijke situatie

Aan het dagelijkse bestuur, bestaande uit vice-voorzitter, secretaris en penningmeester, onder leiding van voorzitter pastoor Casper Pikkemaat, is door de aartsbisschop het een en ander opgedragen. Die opdracht komt op   het volgende neer:

 1. Inventariseren en afhandelen van de belangrijke lopende zaken.

 2. Voorstel tot de vorming van een nieuwe structuur in de wijze van besturen, binnen het ‘Reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland’.

 3.  Voordragen aan de aartsbisschop op zo kort mogelijke termijn van nieuwe vrijwillige bestuursleden. Zij moeten geschikt zijn voor de noodzakelijke portefeuilles. Uiteindelijk worden zij door de aartsbisschop benoemd.

 4.  Goed laten verlopen van de overdracht aan het nieuwe bestuur. Het huidige dagelijkse bestuur is daartoe bereid.

Tenslotte

De parochie St.- Ludger gaat over tot een resolute overgang naar een nieuw parochiebestuur. Daarbij blijft het respect voor en de dankbaarheid aan de bestuursleden, die in de eerste vijf jaren na de fusie hun inzet en betrokkenheid toonden. Door terug te treden menen zij een nieuwe wijze van besturen mogelijk te maken. In het belang van de parochie St.- Ludger, die in de toekomst voor belangrijke uitdagingen staat.

Het dagelijkse bestuur van de Parochie Sint Ludger

Pastoor C. Pikkemaat
Dhr. J. Rosendaal
Dhr. H. de Graaf
Mevr. I. Hoving