Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

Verbonden in Christus

H. Agatha | Harreveld

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Berichtgeving omtrent corona

Met ingang van 7 april nieuw telefoonnummer voor reserveringen: 06-83 13 71 02

Aanmelden voor de vieringen blijft verplicht, dit kan digitaal, telefonisch of bij aanvang van de viering bij de kerkdeur.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

Klik hier voor verdere informatie over het aanmelden.

 

Spreekuur elke 1emaandag van de maand van 18.00 tot 19.00 uur. Voor uitgave van juni: uiterlijk met het spreekuur van maandag 3 mei of hiervoor in de brievenbus parochiecentrum.

Tijdens de vakantieperiode juli/augustus zijn er geen vieringen en ook geen spreekuren. De intenties zullen worden voorgelezen in de septemberviering in onze eigen kerk. Nieuwe intenties kunnen in de brievenbus voor 2 aug. 2021.

 

 

Op het moment van dit schrijven, leven we in de eerste helft van de Veertigdagentijd. Een periode die zich bij uitstek leent, om terug te kijken door het vergane jaar. Hoe speciaal is dat deze keer, met een door de coronapandemie gedomineerde wereld, waarin velen vanuit meerdere hoeken zijn geraakt.

 

Het lopende meerjarige traject ter formele sluiting van lokale kerken binnen de parochie, gaat gepaard met afbouw van de tot dan toe gangbare weekendvieringen. Zo ook in Harreveld. Dit proces is door de aanhoudende coronacrisis helaas nog sneller verlopen. Het wegvallen van alle vieringen tijdens de eerste lockdown, en de beperkingen zoals we die ook nu nog kennen, hebben onmiskenbaar impact op het welzijn van gelovigen binnen de lokale gemeenschap. Onder hen in het bijzonder de ouderen, voor wie de kerk traditioneel een ankerpunt vormt en het geloof houvast biedt, juist in moeilijke tijden.

 

Harreveld mag zich rijk rekenen, wanneer het gaat over verenigingsleven. Zo hebben we in het dorp ook een plaatselijke afdeling van de Zonnebloem. Diens welzijnswerk richt zich, volgens definitie, op de medemens welke door lichamelijke beperkingen in een sociaal isolement terecht dreigt te komen. Veel van de gelovige ouderen maken dan ook, tevens, deel uit van de doelgroep van de Zonnebloem. Tot vóór de corona-epidemie, bestond het aanbod uit diverse activiteiten met de hele groep bijeen, alsmede het welbekende individuele bezoek aan huis. Nu bijeenkomsten niet langer mogelijk waren, zijn deelnemers ten tijde van ieder bijzonder (christelijk) moment door het jaar, aan huis verrast met een speciaal daartoe vervaardigde attentie. Telkens hebben we de gelegenheid aangewend om even een praatje te maken, van kort aan de deur, tot aan koffiedrinken in de woonkamer. Daarbij heeft in voorkomende gevallen ook het geloofsleven ruimte gekregen om naar eigen wens aan bod te komen.

 

Het maatschappelijk werk van de Zonnebloem wordt mede mogelijk gemaakt dankzij jaarlijkse financiële sponsoring door de parochiële Caritas afdeling Harreveld. Deze gezamenlijke inspanning vormt aldus een illustratieve representatie van het diaconale werk in, uitgerekend, turbulente tijden: het belangeloos omzien naar elkaar waarmee de cirkel van verbondenheid aaneengesloten rond is.

Zondag 13 december was een gedenkwaardige, en toch ook enigszins, een wat trieste dag in Harreveld. Op die dag werd de allerlaatste Eucharistieviering in onze kerk gehouden en de viering werd voorgegaan door pastor Den Hartog, die voor de laatste keer in Harreveld voorging, voordat hij in februari zijn ambt in Mijdrecht gaat voortzetten. Hij werd in deze viering geassisteerd door pastor Dave (de kleine pastor, zoals hij zichzelf noemde).

De omstandigheden brengen met zich mee dat deze ingrijpende stap te begrijpen is. Steeds minder kerkgangers en een groter gebied waar steeds minder geestelijken voorhanden zijn.

Gelukkig hebben we in Harreveld de beschikking over drie enthousiaste voorgangers, die nu, maar ook in de toekomst, als de kerk aan de eredienst wordt onttrokken, met enige regelmaat een gebedsdienst willen blijven verzorgen. Het is aan ons, de parochianen in Harreveld, om te laten zien dat het geloof, in welke vorm dan ook, blijft leven in Harreveld.

Laten we daar samen aan bouwen, ons op de toekomst richten en niet teveel omkijken.

Wie met zijn gezicht naar het verleden staat heeft geen oog voor de toekomst!

    

Wij wijzen graag op onderstaande mogelijkheden om verbonden te zijn in gebed:

Noveengebed www.bisdomhaarlemamsterdam.nl

Cirkel van gebed https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/cirkel-van-gebed-verbindt-katholieken

Klokken van troost en hoop https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/03/nieuwsbrief-maart-2020/

 

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

 

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292

Agenda

Geen evenementen