Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

Verbonden in Christus

St. Helena | Aalten

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Berichtgeving omtrent corona

Met ingang van 7 april nieuw telefoonnummer voor reserveringen: 06-83 13 71 02

Aanmelden voor de vieringen blijft verplicht, dit kan digitaal, telefonisch of bij aanvang van de viering bij de kerkdeur.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

Klik hier voor verdere informatie over het aanmelden.

Overweging Pasen 2021 Aalten

 

 De partij ‘Jezus leeft’ heeft bij de laatste verkiezingen 5015 stemmen behaald, waarvan 11 in Aalten. Niet zoveel, als je bedenkt dat het de kernboodschap van de christenen is. Jezus leeft! Vandaag vieren we het. Minder uitbundig dan andere jaren, maar vergeleken met vorig jaar al heel wat feestelijker. Maar wat vieren we eigenlijk?
Petrus en Johannes weten het nog niet, op die paniekerige paasmorgen, in de tuin bij het graf. Gewaarschuwd door Maria Magdalena rennen ze naar he graf van Jezus. Er lijkt iets van een wedstrijd plaats te vinden, waarbij de winnaar de verliezer toch voor laat gaan. Een eerste die laatste wordt, en omgekeerd…. Zou je dat al een stukje ‘Jezus leeft’ kunnen noemen? Er gebeurt verder niet zoveel, dat komt pas later, als Maria Magdalena alleen bij het graf achterblijft en iemand ontmoet van wie zij dankt dat het  de tuinman is. Pas als die haar bij haar naam aanspreekt, herkent ze hem: ‘Rabboeni, mijn meester!’ Je wordt herkend, iemand weet wie je bent. Zou dat ook een beetje ‘Jezus leeft” kunnen zijn? Wat het voor Petrus is gaan betekenen, horen we in de eerste lezing. Petrus is daar te gast bij een romeins officier, een heiden met zijn gevolg. Op zich was dat al een hele stap, waar hij heel wat drempels voorover moest. Want het was een bezetter, iemand die niet in de God van Israël geloofde, en hoorde bij het leger dat Jezus had gekruisigd. Als je daarbij gezien werd, was je voor je het wist het mikpunt van de trollen en twitteraars van die tijd. Er was een visioen voor nodig om hem zover te krijgen de uitnodiging aan te nemen en zo de kloof tussen jood en niet-jood, tussen ‘wij’ en ‘zij’  te overbruggen. Wilders die bij een Marokkaanse

Witte Donderdag 01 april:
Heer onze God, Uw Zoon Jezus Messias, Uw trouwe dienaar, heeft de voeten van zijn leerlingen gewassen op de avond voor zijn lijden. Geef dat wij zijn voorbeeld kunnen navolgen en onze naasten dienen met nederigheid, eerbied en liefde. Wij bidden U voor alle mensen. die lijden omwille van hun geloof in het Evangelie van Jezus Christus en vragen U, speciaal vandaag: geef hun geduld, moed en hoop.
Door Christus onze Heer.

Goede Vrijdag 02 april:
Almachtige God, stervend aan het kruis, heeft Uw Zoon Jezus Christus het mysterie van Uw heerlijkheid aan alle volken geopenbaard. Wij vragen U op deze heilige dag: waak over het werk van Uw barmhartigheid en geef dat Uw Kerk, verspreid over de hele wereld, standhoudt in de verdrukking en in de belijdenis van Uw Naam. Door Christus onze Heer.

Stille Zaterdag 03 april:
God van Israël, Uw Zoon Jezus Christus de Messias is afgedaald tot in de donkerste uithoeken van het menselijke bestaan om daar zijn liefdevolle genezing te brengen aan mensen die gevangen zitten in de duisternis van de dood. Wij bidden U vandaag voor allen die wanhopig zijn en verlamd door zijn angst. Geef rust en veiligheid aan mensen die op de vlucht zijn. Geef zorg en liefde aan wie verwaarloosd worden. Ontferm U over allen. Door Christus onze Heer.

Paaszondag 04 april:
Goede God, op de eerste dag van de week heeft Jezus de Christus de dood voor altijd ontkracht met zijn verrijzenis uit de doden! Op deze eerste dag van de nieuwe schepping, willen wij U vreugdevol danken voor Uw Geest die ons herschept. Wij bidden dat wij tijdens dit Paasfeest beter inzien wat onze levensopdracht is en dat ons gebed en goede werken vrucht mogen dragen voor onze naasten. Geef dat velen de Paasboodschap mogen horen en verstaan en dat zij zich bekeren tot U, de enige waren God. Door Christus onze Heer.

Paasmaandag 05 april:
Goede God op deze tweede dag onder het heilig Paasoctaaf bidden wij U op verzoek van Paus Franciscus voor mensen die hun leven op het spel zetten terwijl zij strijden voor basisrechten voor mannen en vrouwen: ten eerste in landen die bestuurd door dictators en door andere autoritaire regimes, en ten tweede in democratische samenlevingen die in crisis verkeren. Geef dat onze Kerkleiders de verrezen Heer blijven verkondigen met moed, geduld en liefde. Door Christus onze Heer.

Zondag 11 april:
Almachtige genadige God, op de eerste dag van de week hebt Gij de nieuwe Schepping ingeluid met de verrijzenis van Uw Zoon Jezus Messias uit de doden. Op deze zondag onder het Paasoctaaf willen wij U met vreugde danken voor Uw daden die redding schenken. Wij bidden dat wij altijd in de Geest en met een ruim hart en gulle handen blijven bouwen aan de komst
van Uw Koninkrijk op aarde. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Symforian Ducki, minderbroeder en martelaar. Door Christus onze Heer.

Zondag 18 april:
Liefdevolle God, Jezus van Nazareth, is door U gezalfd en gezonden om onze gebroken wereld te bevrijden van zonde en dood. Op deze derde zondag van Pasen danken wij U voor de bisschoppen, priesters en diakens, die deze Boodschap van universeel heil verkondigen, soms met gevaar voor eigen leven. Wij vragen U: geef dat zij vele ongedoopten bezielen met hun trouw een het Evangelie.
Dat hun levenswijze velen aanzet to bekering, doopsel en een Christelijk leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Perfecto van Córdoba, priester en martelaar. Door Christus onze Heer.

Zondag 25 april:
Eeuwige God, Gij hebt de aarde geschapen en zag dat alles goed was. Op deze vierde zondag van het Paasfeest bidden wij U om roepingen voor het priesterschap en diaconaat, vooral in materialistische samenleving die zich blind staren op aards geluk. Wij danken U dat God ons roept om met gebed en goede werken mee te werken aan de omvorming van onze wereld tot een paradijs waar gerechtigheid en vrede heersen. Dit bidden wij U op voorspraak van de heilige Marcus, evangelist. Door Christus onze Heer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie op een wandeling de Dijkstraat te Aalten passeert, hetzij inwoner van ons dorp, hetzij vreemdeling, zal, wanneer hij ter hoogte van de R.K.-kerk gekomen is, onwillekeurig de gedachte in zich voelen opkomen: “Wat ligt die kerk daar mooi, wat een aardig complex”. Inderdaad is het een van de mooiste plekjes van ons dorp. Iets aantrekkelijks ligt er in ’t geheel, zooals het daar voor ons ligt. Hier is frischheid, bevalligheid, eenvoud en orde, hier is schoonheid. En wie de betonnen brug met ijzeren hekwerk overstapt, en den bouw van alle kanten eens bezichtigt, en binnengaat, zal daaraan dan ook niet twijfelen; wel zal hij zich afvragen, waarom de geheel, reeds bij den eersten blik, zoo aangenaam aandoet, zoo voldoet. De forsche toren met zijn krachtige spits, een flink model van oud-Hollandsche kracht, staat vast in den zanderigen bodem. Het hooge raam boven den ingang met

 Nu er tijdelijk geen producten meer in de voedselbank-kast in de kerk gebracht kunnen worden is daar een oplossing voor gevonden. Namelijk: in de Maria kapel. Daar staat een mand waarin de producten achtergelaten kunnen worden. Deze mand wordt iedere dag gecontroleerd en een vrijwilliger brengt ze naar de voedselbank-kast in de Zuiderkerk (het centrale verzamelpunt).
Alle houdbare producten zijn welkom, maar we denken om vanaf de maand juni - het systeem van geloofsgemeenschap Winterswijk te volgen - door iedere maand in het parochieblad ‘SintLudgernu.nl’ aan te geven om aan een bepaald artikel de voorkeur te geven. Dat kan de ene keer koffie zijn de volgende keer iets anders. Deze maand juni graag een pot jam.
Het is voor de voedselbank-vrijwilligers, die de tassen vullen eenvoudiger, want de vraag bij het aanbod van veel verschillende producten is vaak, wie geef je wat?
Dank voor uw begrip, medewerking en gaven, juist in deze moeilijke tijd.
P.C.I. r.k. geloofsgemeenschap St. Helena, Aalten.

 

 

Tijdens de Corona-crisis tijd blijft de Mariakapel gewoon dagelijks geopend van 10.00 uur tot 18.00 uur.

 

 

 

 

 

  

 

Het secretariaat is alleen op vrijdagmorgen geopend van 9.00 uur tot +/- 11.00 uur.
De kerk zelf is gesloten.

 

 

Wilt u producten brengen voor de voedselbank-kast, dan kan dat. Er staat in de Mariakapel een mand klaar, waar u ze in kunt leggen.
Dagelijks wordt die mand gecontroleerd en worden de producten door de Caritas opgehaald. Dank u voor de medewerking.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292

Agenda

Geen evenementen