Afsluiting van de 'Week van het Gebed' 2019.

De jaarlijkse 'Week van het Gebed' vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari.

Op 27 januari 2019 vieren we samen met onze Aaltense Christelijke gelovigen in onze r-k St. Helenakerk, Dijkstraat 11. Voorgangers in deze viering zijn pastor Droste en ds. Zeldenrijk, m.m.v. Gerda van Netten. De viering begint om 9.30 uur

-Recht voor ogen - is dit jaar het thema dat gekozen is. Zoek het recht en niets dan het recht. Het materiaal voor de Week van Gebed is dit keer voorbereid door de christelijke kerken in Indonesië. Zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid, corruptie, competitief gedrag, terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. 

-Het 'gotong royong'-principe, waarbij alle acpecten van het leven worden gedeeld. Corruptie: zij die zwakken horen te beschermen en horen op te komen voor recht, doen vaak het tegenovergestelde. Het land -rijk aan voorzieningen- kent zo de schande van vele mensen, die in armoede leven.

Indonesië is een groot en zeer divers land. Ongeveer 10% van de inwoners is christen. Indonesische christenen zien graag herstel van 'gotong royong', dat zij voorheen dwars door de diversiteit aan gemeenschappen heen genoten. Het zoeken van recht is er onlosmakelijk aan verbonden.

Het staat in het teken van het zoeken naar recht als basis voor eenheid. In hun land ervaren de kerken hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid. Soms kijken we liever weg van onrecht. Het is oncomfortabel om geconfronteerd te worden met datgene wat er niet klopt in de wereld.

Het Beraad van Kerken Aalten schenkt aandacht aan deze thematiek en nodigt u uit.

We hopen velen van u te ontmoeten in deze viering.
Na de viering kunnen we gezellig met elkaar koffie/thee drinken en napraten in het parochiecentrum..

 

Vanavond, 31 december 2018, in de laatste viering van 2018 hebben we nagedacht over het jaar 2018. Wat heeft het jaar ons gebracht? Goede dingen en minder goede dingen, hoogtepunten en dieptepunten. Het goede was uiteraard: al het goeds dat Hij ons heeft gegeven, volgens de inleidende woorden van pastor Droste. 

Het dieptepunt was wel, de mededeling dat er 6 kerken in de St. Ludgerparochie, tussen nu en 2026 worden gesloten o.a. onze eigen St. Helenakerk. Het kwam bij veel gelovigen binnen als een schok.  

De sleutel van pastorie is op 28 december overgedragen aan het echtpaar Jos en Ellis Wolters uit Gaanderen, zij drijven een antiekhandel in Gaanderen. Op zondag 6 januari na de viering, met nadien de nieuwjaarsreceptie, komt dit echtpaar kennismaken met ons. 

Pastor Droste gaf in zijn eindwoord aan, dat het voor hem zijn laatste oudjaarviering was als pastor Hij hoopt eind juni 2019 met pensioen te gaan.  

Het jaar 2018 is ten einde en we hebben gebeden voor een zalig 2019 met ook veel Heil en Zegen voor u allen. 

 

Persbericht van het parochiebestuur

Beleid van de Parochie St. Ludger voor de komende jaren

Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw voltrekt zich in Nederland een proces van ontkerkelijking. Het kerkbezoek loopt sterk terug, het ledenbestand vergrijst, jongeren voelen zich niet meer betrokken en het aantal pastores en vrijwilligers neemt af. Daarnaast staan de financiën in de toekomst onder druk. Deze litanie treft ook de St. Ludgerparochie in de Oost-Achterhoek, waartoe de r.-k. kerken van Aalten, Bredevoort, Harreveld, Lichtenvoorde, Mariënvelde, Meddo, Vragender, Winterswijk en Zieuwent horen. Om de parochie voor de toekomst vitaal te houden is nieuw beleid onvermijdelijk.

Op 26 september is het beleidsplan ‘Op weg naar een nieuw pastoraal beleid 2018-2021’ en het bestuurlijk beleidsplan ‘Vertrouwen in de toekomst 2018-2023’ aan de locatieraden en pastoraatsgroepen van de St. Ludgerparochie gepresenteerd. Bestuur en pastoresteam zullen in de komende tijd de plannen op iedere locatie toelichten en gelegenheid geven daarover vragen te stellen.

Concentreren van het pastoraat

De krimp heeft gevolgen voor de wijze waarop het pastorale programma de komende jaren kan worden aangeboden. Het team van pastores heeft ook de zorg voor de 7 locaties die vallen onder de St. Paulusparochie (Groenlo en omstreken). Het is niet meer doenlijk voor het kleine team van pastores om in 16 geloofsgemeenschappen op de oude voet door te gaan. Concentratie van het pastorale werk is noodzakelijk. De H. Eucharistievieringen zullen vooralsnog in elk weekend plaatsvinden in de kerken van Groenlo en Lichtenvoorde. Fasegewijs wordt het aantal vieringen op de andere locaties waarin een pastor voorgaat aangepast.

De locaties worden begeleid naar een andere wijze ‘van plaatselijke geloofsgemeenschap zijn’ binnen de parochie. De grote vraag is op welke wijze locaties met of zonder kerkgebouw present kunnen zijn op de eigen locatie, passend bij de mogelijkheden.

Kerken helaas sluiten

Het beleidsplan van het parochiebestuur sluit aan bij dat van het pastorale team. Het afstoten van kerkgebouwen is helaas noodzakelijk. Officieel heet dat: het onttrekken van kerken aan de Goddelijke eredienst. Aan die eindfase gaat een zorgvuldig plan en proces vooraf. Met ingang van heden wordt begonnen met de stappen in dat proces, waarbij ook gekeken wordt naar eventuele herbestemmingen. Dit proces dient uiterlijk 1 januari 2026 te zijn afgerond. Het is mogelijk dat een kerkgebouw eerder aan de eredienst onttrokken wordt als er een goede herbestemming gevonden is.

Vooralsnog behouden de kerken van Lichtenvoorde, Winterswijk en Zieuwent de liturgische functies.

Uiterlijk op 1 januari 2026, of zoveel eerder in goed overleg, wordt aan de Aartsbisschop van Utrecht verzocht de volgende kerken aan de Goddelijke eredienst te onttrekken:

De kerk van de H. Georgius en het H. Hart te Bredevoort.
De kerk van de H. Agatha te Harreveld.
De kerk van Onze Lieve Vrouwe van Lourdes te Mariënvelde
De kerk van de H. Johannes de Doper te Meddo.
De kerk van de H. Antonius van Padua te Vragender.

 

Volgend de procedure van het bisdom Utrecht wordt voorgesteld de kerk van de H. Helena in Aalten met de pastorie in het najaar van 2018 al te verkopen. De kerk wordt uiterlijk 1 januari 2026 geleverd of zoveel eerder in goed overleg tussen de geloofsgemeenschap, het bestuur en de koper. Hoorzittingen voor de Aaltense geloofsgemeenschap zijn in oktober 2018 gepland.

 

Het parochiebestuur dringt erop aan de huidige realiteit onder ogen te zien. Naast realiteitszin zijn nodig: vertrouwen in de toekomst, solidariteit tussen de lokale geloofsgemeenschappen en deelname van vrijwilligers. Kerk en geloof zullen in de Oost-Achterhoek blijven. Een parochieorganisatie die echter gebaseerd blijft op de vroegere volkskerk leeft, door maatschappelijke ontwikkelingen, in een te grote jas.

Lichtenvoorde, 27 september 2018.

 

Contact: Vicevoorzitter J. Rosendaal
Telefoon: 06 11 15 1949

Wijziging zondagsvieringen in Aalten.

In Aalten vinden 2 x per maand zondagsvieringen plaats.

De 1e viering, een Eucharistieviering met een priester, was op de 2e zondag van de maand

de 2e viering, een Woord- en Communieviering met een pastor of een lekenvoorganger, was op de 4e zondag van de maand.

M.i.v. 1 oktober gaat dit wijzigen. Er vinden nog steeds 2 vieringen per maand plaats, maar:

De 1e viering wordt een Woord- en Communieviering met een pastor of een lekenvoorganger op de 1e zondag van de maand.

De 2e viering wordt een Eucharistieviering met een priester op de 3e zondag van de maand

De aanvangstijden van de vieringen wijzigen niet. Aanvang altijd om 9.30 uur tenzij anders vermeld.

In de Mariakapel van de Rk. Helena ligt vanaf heden een enveloppe waar in een opgavebriefje te vinden is voor het opgeven van  een misintentie als dat wenselijk is. Omdat het secretariaat vaak niet open is dachten wij er goed aan te doen om deze mogelijkheid aan te bieden. Op de enveloppe staat hoe te handelen.  De enveloppe dan deponeren in de brievenbus van Dijkstraat 11 (net over de brug)

 

Pastorale noodwacht: 06-190 17 292
Parochie Sint Ludger

Vieringen

Januari 2019
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31